Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА „ZONETECH.BG” ОНЛАЙН МАГАЗИН

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЗОНТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, наричано по-долу „ЗОНТЕХ”, от една страна, и Потребителите (наричани по-долу Потребители) на електронния магазин „zonetech.bg”, наричан по-долу „zonetech.bg”, намиращ се на домейн www.zonetech.bg, от друга.

 

„ЗОНТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204371987 със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район “Красно село”, жк „Борово”, бл.214, вх.Е, ет.5, ап.105, имейл адрес: info@zonetech.bg, телефон: 0893 789991, представлявано от Борислав Петков Дяков

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия и Политики за поверителност преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.zonetech.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.zonetech.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЗОНТЕХ” чрез „ZONETECH.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЗОНТЕХ” чрез „ZONETECH.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ЗОНТЕХ” за стоките и услугите от „ZONETECH.BG”.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание и за целите на сключения между него и ЗОНТЕХ договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и пол.

Потребителят предоставя в отделна форма изискуемите по Закона за защита на личните данни правни съгласия, с оглед предоставяне на услуги от сайта на ЗОНТЕХ.

На Потребителя се предоставя възможност и да се запознае с Политиката за поверителност и Политиката за използване на бисквитки, поместени на сайта ЗОНТЕХ.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяна от ЗОНТЕХ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „ZONETECH.BG” e електронен магазин, достъпен на сайта www.zonetech.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ЗОНТЕХ стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на „ZONETECH.BG” и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЗОНТЕХ чрез „ZONETECH.BG”;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЗОНТЕХ, съгласно поддържаните от „ZONETECH.BG” електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани в „ZONETECH.BG”;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЗОНТЕХ чрез интерфейса на страницата на „ZONETECH.BG”, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЗОНТЕХ в Интернет;

Чл. 3. ЗОНТЕХ доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ZONETECH.BG”

Чл. 4. (1) За да използва „ZONETECH.BG” за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да създаде свой профил в уебсайта на „ZONETECH.BG”.

(2) Детайли относно процедурата по регистрация и съзаване на профил са уредени в Приложение „Регистрация и Идентификация“, представляващо неразделна част от тези Общи условия.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 5. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта „ZONETECH.BG”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ЗОНТЕХ стоки в електронния магазин. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, ЗОНТЕХ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ЗОНТЕХ.

(3) При липса на наличност от дадена стока ЗОНТЕХ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 6. (1) Потребителят и ЗОНТЕХ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребитела при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7. (1) Потребителят сключва договора за покупко-продажба с ЗОНТЕХ по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в „ZONETECH.BG” и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в „ZONETECH.BG”;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на „ZONETECH.BG” чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки в „ZONETECH.BG” и добавянето им към списък със стоки за покупка; Всяка добавена в списъка стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока в списъка, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.
 • Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката;

(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) ЗОНТЕХ и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ЗОНТЕХ може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действия по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

ЦЕНИ

Чл. 11. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени от ЗОНТЕХ в „ZONETECH.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му, както и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 12. ЗОНТЕХ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13. (1) ЗОНТЕХ може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от ЗОНТЕХ. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 14. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.zonetech.bg е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна или дебитна карта.

(2) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

(3) Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

(4) ЗОНТЕХ ще издаде на Потребителя фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.

(5) Ако Потребителят избере опцията за плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16. (1) Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

(2) ЗОНТЕХ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ЗОНТЕХ.

 

ДОСТАВКА

Чл. 17. (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява от ЗОНТЕХ сам или чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка или до офис на куриер на територията на Република България, в зависимост от избора на Купувача. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано в „ZONETECH.BG”.

            (2) Доставката е за сметка на ЗОНТЕХ при поръчки над 200.00 лв.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, ЗОНТЕХ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) ЗОНТЕХ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(5) Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка.

(6) В случай че Потребителят и ЗОНТЕХ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до ЗОНТЕХ  чрез сайта на „ZONETECH.BG”.

(7) При извънредни обстоятелства ЗОНТЕХ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

(8) Ако ЗОНТЕХ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ЗОНТЕХ е следвало да изпълни задължението си по договора.

(9) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

(10) ЗОНТЕХ ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

(11) ЗОНТЕХ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

(12) Собствеността и рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя след заплащане на цената им в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Стоката ще бъде застрахована от ЗОНТЕХ срещу повреди по време на доставката.

(13) Потребителят и ЗОНТЕХ удостоверяват обстоятелствата по-горе писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис на Потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

            (14) Потребителят и ЗОНТЕХ се съгласяват, че изискванията процедурата по удостоверяване на доставката ще бъде спазена, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде стоката на потребителя – страна по договора.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено ЗОНТЕХ за решението си да се откаже от договора, използвайки „Формуляр за връщане„, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) Можете да намерите на сайта на ЗОНТЕХ „Формуляр за връщане„. Попълненият формуляр се прилага към стоките, които се връщат и изпраща до адреса на ЗОНТЕХ.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с придружаващите документи (касовата бележка, фактурата), ако има такава, като ги предаде на ЗОНТЕХ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригинална опаковка/етикет.

(6) ЗОНТЕХ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 6 по-горе, без да уведоми ЗОНТЕХ за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) Когато във връзка с изпълнението по договора ЗОНТЕХ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, ЗОНТЕХ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 19. (1) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ЗОНТЕХ не е в състояние да контролира;

 - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

Чл. 20.  ЗОНТЕХ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 21. (1) ЗОНТЕХ предлага всички стоки на „ZONETECH.BG” с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство.

(2) По отношение на стоките, които са продадени и доставени от ЗОНТЕХ, гаранционните сертификати са издадени от производителя или от официалния дистрибутор за България.

(3) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(4) ЗОНТЕХ не носи отговорност за недостатъци, които са били видни от снимките и описанието на стоките в сайта.

(5) ЗОНТЕХ не отговаря за разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента, породени от естествените разлики при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

Чл. 22. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 23. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 24. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът ЗОНТЕХ е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Чл. 25. (1) При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от ЗОНТЕХ телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ЗОНТЕХ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3). При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и E-mail за контакт.

(4) При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 26. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност (ако е приложим).

(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие с договора или постигане на споразумение между продавача ЗОНТЕХ и Потребителя за решаване на спора.

(3) Ако ЗОНТЕХ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 27. (1) ЗОНТЕХ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато ЗОНТЕХ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 28. (1) ЗОНТЕХ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Поправката и ремонтът на рекламираните стоки се осъществява само в оторизирани сервизи.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 29. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът ЗОНТЕХ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

(3) Търговецът ЗОНТЕХ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(5) Поправката/ремонтът на стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на ЗОНТЕХ да приведе стоката в съответствие с договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 30. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ЗОНТЕХ (включително наличните бази данни, логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ЗОНТЕХ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЗОНТЕХ, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЗОНТЕХ, ЗОНТЕХ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ЗОНТЕХ.

Чл. 31. (1) ЗОНТЕХ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) ЗОНТЕХ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ЗОНТЕХ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. ЗОНТЕХ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 33. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ЗОНТЕХ или прекратяване поддържането на уебсайта му, където е разположен „ZONETECH.BG”.

Чл. 34. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 35. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ЗОНТЕХ при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора.

Чл. 37. ЗОНТЕХ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 38. (1) ЗОНТЕХ не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) ЗОНТЕХ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на „ZONETECH.BG” и сключване на договори за покупко-продажба с ЗОНТЕХ.

(3) ЗОНТЕХ не носи отговорност за времето, през което „ZONETECH.BG” не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 39. (1) ЗОНТЕХ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ЗОНТЕХ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 40. (1) Потребителят и ЗОНТЕХ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и ЗОНТЕХ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 41. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между ЗОНТЕХ и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 42. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) ЗОНТЕХ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми ЗОНТЕХ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 44. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ОРГАН, РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 45. Органите, регулиращи дейността на ЗОНТЕХ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Чл. 46. (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / www.ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, като Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

(5) Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между ЗОНТЕХ и Потребителя чрез преговори или по реда на предходната алинея, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

 

Чл. 47. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на електронен магазин ЗОНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД - 2018 г.

 

 

 

Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

1. ЗОНТЕХ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на електронен магазин ЗОНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД и на IP адреса на Потребителя.

2. ЗОНТЕХ има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при тези Общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от ЗОНТЕХ чрез „ZONETECH.BG”.

3. ЗОНТЕХ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.  Регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, ЗОНТЕХ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

5. ЗОНТЕХ може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителя. 

6. Може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ZONETECH.BG” и да изрази съгласие с Общите условия.

7. Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация„, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. ЗОНТЕХ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „ZONETECH.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

8. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ZONETECH.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни ЗОНТЕХ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

9. Потребителите НЕ могат да се регистрират на сайта на „ZONETECH.BG” чрез профила си във Facebook.

10. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за отдалечен достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ZONETECH.BG”.

11. ЗОНТЕХ потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и данните за активиране на регистрацията. След активирането се създава акаунт на Потребителя и между него и ЗОНТЕХ възникват договорни отношения. Предоставения при първоначалната регистрация електронен адрес, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и ЗОНТЕХ е „Основен контактен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия.

12.1. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

12.2. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ЗОНТЕХ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ЗОНТЕХ на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

12.3. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ЗОНТЕХ на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

12.4. ЗОНТЕХ информира Потребителя на извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяна му.

12.5. ЗОНТЕХ не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

12.6. ЗОНТЕХ може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

13. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин „ZONETECH.BG”.

14. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

15. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ЗОНТЕХ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

16. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.