Използване на Лични Данни

Общи положения

1. Настоящата политика определя задълженията на „Зонтех България ООД“ във връзка с периода на съхранение и начин на унищожаване на ЛД, съхранявани във връзка с дейността на Дружеството. Политиката е изготвена в съответствие с действащото национално и европейско законодателство и най-вече съобразно изискванията за съхраняване на лични данни на Регламент 2016/679 на ЕС – Общ Регламент за защита на личните данни („ОРЗД“. „Регламентът“).

2. ОР на ЕС за защита на ЛД дефинира "лични данни" като всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

3. Регламентът дава дефиниция и на така наречените „специални категории лични данни“ (известни още като „чувствителни лични данни“). Това са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

4. Съгласно ОР на ЕС личните данни следва да се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото, за целите за които се обработват личните данни (т. нар. принцип на ограничение на съхранението).

В определени случаи личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, доколкото те ще бъдат обработвани за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата на субектите на данни.

 

5. Освен след изтичане на срока за съхранение, лични данни могат да бъдат заличавани и в случаите, в които субектите на данни са поискали от „Зонтех България“ ООД изтриване на свързаните с тях лични данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“). Субектите на данни имат правото да поискат от „Зонтех България“ ООД изтриване на свързаните с тях лични данни при следните обстоятелства:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

- субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и „Зонтех България“ ООД не разполага с друго правно основание за обработването;

- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за

обработването, които да имат превес над възражението му;

- субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на

директния маркетинг;

- личните данни се обработват незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на организацията;

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„Зонтех България“ ООД е администратор на личните Ви данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия „ОРЗД“. При създаването си на акаунт при нас Вие давате вашето съгласие да обработваме вашиите лични данни необходими за извършване на услугата.

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват на сървър на фирмата в рамките на Европейското икономическо пространство , но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За извършването на такива трансфери „ЗонтехБългария“ ООД ще използва договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите ЛД се събират от „Зонтех България“ ООД, който е администратор на ЛД и

може да се предоставят на трети страни само за предоставяне на нашите услуги.

 

Ние не разменяме, продаваме или прехвърляме вашите ЛД за маркетингови цели на трети страни.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, на вашия профил, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

 

 

Какви са Вашите права?

 

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете със „Зонтех България“ ООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:

Когато „Зонтех България“ ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Имате право по всяко време да редактирате своите лични данни в страницата на профила си в „Зонтех България“ ООД, ако те са неправилни или променени.

 

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Зонтех България“ ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

- в момента сте в процес на комуникация с фирмата по разрешаването на даден въпрос;

- имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;

- имате неуреден дълг към“Зонтех България“ООД, независимо от начина на плащане;

- ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последната година;

- ако сте направили покупка, ще запазим частично Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг като редактирате настройките във Вашия профил.

Право на ограничение

Имате право да поискате от „Зонтех България“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:

- ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес, до получаване на резултат от проверката на законните основания;

- ако претендирате, че Вашите данни са неточни, до уточняване на точността на личните данни;

- ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им;

- ако „Зонтех България“ ООД, вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

 

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че „Зонтех България“ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

 

 

Съобщение:

 

 

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в „Зонтех България“ ООД, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.

За да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.

 

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

- информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер

- информация и история на плащанията

- информация за поръчките

В профила Ви в „Зонтех България“ ООД, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

- номер на профил;

- история на пазаруването.

 

 

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

 

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на „Зонтех България“ ООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

 

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент. А след като изтриете акаунта си ние ще запазим определена информация, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.